Phát huy Tinh thần và Biểu tượng Phật giáo qua các sản phẩm Làng nghề Truyền thống Việt nam

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Trong các làng nghề nước ta, văn hóa Phật giáo được vận dụng nhuần nhuyễn trong việc hình thành và phát triển văn hóa làng nghề, bảo đảm cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa làng nghề trở thành nội dung cốt lõi trong mọi hoạt động của làng nghề.
1592 Lưu
Video liên quan