Văn hóa Phật giáo Việt nam thúc đẩy sáng tạo của làng nghề truyền thống

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Trong các làng nghề nước ta, văn hóa Phật giáo được vận dụng nhuần nhuyễn trong việc hình thành và phát triển văn hóa làng nghề, bảo đảm cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa làng nghề trở thành nội dung cốt lõi trong mọi hoạt động của làng nghề.
640 Lưu
Video liên quan