Lễ hội đầu năm - Ban VHTW GHPGVN giới thiệu Pháp phục Phật giáo Việt nam, Kinh Chuyển Pháp Luân

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Lễ hội đầu năm - Ban VHTW GHPGVN giới thiệu Pháp phục Phật giáo Việt nam, Kinh Chuyển Pháp Luân. Quyển kinh đầu tiên được Giáo hội thống nhất trong cả nước. Pháp phục Phật giáo Việt nam được phát triển trên trang phục truyền thống, mang lại tự hào cho Tăng Ni Phật tử trong cả nước. Truyền hình Quốc hội đưa tin.
3670 Lưu
Video liên quan