Chú Đại Bi - Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Chú Đại Bi là mật chú của Bồ tát Quán Thế Âm, gồm 84 câu thần chú, xem như là 84 phương tiện cứu khổ cứu nạn chúng sinh, ứng với danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, Ngài thường lắng nghe tiếng gọi đau khổ của chúng sính mà cứu khổ cứu nạn.
Kính mong quý vị hoan hỷ nhất tâm trì niệm hoặc chia sẻ cho mọi người cùng trì niệm, mỗi ngày 7 biến, hay 21 biến, hoặc 108 biến, tuỳ theo thời gian cho phép, thì sẽ được lợi ích và bình an cho bản thân, gia đình và mọi người!
459 Lưu
Video liên quan