Kinh Vu Lan - Tụng đọc Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Văn hóa Nghi lễ Phật giáo Việt nam

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Kinh Vu Lan - nằm trong quyển kinh "Khóa tụng thống nhất" một trong bốn đề án của Ban Văn Hóa Trung Ương - Giáo hội Phật giáo Việt nam. Đề án văn hóa phật giáo Việt nam "thống nhất trong đa dạng" được phê duyệt bởi HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt nam và ủng hộ các Hệ phái qua các chủ đề "Di sản, Kiến trúc, Pháp phục, Ngôn ngữ".
491 Lưu
Video liên quan