Nguyện Cầu An Lành - TT Thích Minh Quang

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
NGUYỆN CẦU AN LÀNH
"Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ."
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát.
TT Thích Minh Quang
1256 Lưu
Video liên quan