Mở ra nhiệm kỳ mới bằng trí tuệ Bát nhã của người con Phật

Video của An Viên

Mở ra nhiệm kỳ mới bằng trí tuệ Bát nhã của người con Phật GHPGVN - biểu tượng của Bi – Trí – Dũng trong minh triết Phật giáo.

Như một ngọn hải đăng dẫn đường cho chiếc thuyền Bát nhã Phật giáo dân tộc, GHPGVN không ngừng tôi rèn ý chí, vững vàng lý tưởng, huân tập phẩm hạnh, trau dồi nội điển qua các nhiệm kỳ.

Nhận thức rõ Đạo và Đời không tách rời, những người con Phật cùng trách nhiệm công dân trong nhiệm kỳ mới luôn hướng về mục tiêu hòa bình, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân an lạc, khẳng định truyền thống gắn kết chặt chẽ Đạo pháp với Dân tộc.

191 Lưu