Định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Giá trị văn hóa dân tộc là kết quả sáng tạo, tích lũy của một cộng đồng, một dân tộc, được phản ánh trong các di sản, tài sản văn hóa vật thể, phi vật thể, được cộng đồng lựa chọn, thừa nhận và khao khát hướng tới, thông qua sự trải nghiệm lịch sử.

249 Lưu
Video liên quan