Bạc Liêu : Lễ đặt đá xây dựng – đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Bạc Liêu : Lễ đặt đá xây dựng – đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài

22 Lưu
Video liên quan