Nỗ lực chấn hưng và phát triển Văn hóa của Người Việt nam

Video của An Viên

Nâng niu những giá trị văn hoá truyền thống.


Cần lan tỏa tốt hơn nữa “giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”. Có thể thấy, chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều nhiệm vụ quan trọng đã trở thành là kim chỉ nam cho sự phát triển văn hóa một cách có hệ thống và định hướng.


Để hiện thực hóa tầm nhìn này, mới đây, Chính phủ đã ban hành Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030. Đây được xem là 1 trong những kế hoạch dài hạn để nâng cao giá trị con người Việt Nam, và là động lực của sự tăng trưởng kinh tế và xã hội.

515 Lưu
Video liên quan