Khóa tụng thống nhất - TT Thích Thọ Lạc

Thực hiện bởi Văn hóa Phật giáo Việt nam - 7 bài , 3:02:08

Khoá Tụng Thống Nhất được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu trách nhiệm chủ biên và Ban Văn hoá Trung ương - Ban Nghi lễ Trung ương là đơn vị thừa hành thực hiện, bao gồm 6 bài kinh và 7 nghi lễ sau:

1) Kinh Chuyển Pháp Luân;

2) Kinh Vô Ngã Tính;

3) Kinh Từ Bi;

4) Kinh Di Đà;

5) Kinh Dược Sư;

6) Kinh Vu Lan và khoá lễ Phật đản


Danh sách phát: